Disclaimer

1. Toepasselijkheid

Deze disclaimer zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van de websites burnout-symptomen-test.nl.

2. Akkoordverklaring

Indien u deze disclaimer niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd burnout-symptomen-test.nl te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van burnout-symptomen-test.nl geeft u daarmee aan onderhavige disclaimer te aanvaarden. burnout-symptomen-test.nl is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot burnout-symptomen-test.nl te ontzeggen.

3. Wijziging

burnout-symptomen-test.nl is te allen tijde gerechtigd de informatie op burnout-symptomen-test.nl en deze disclaimer en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. burnout-symptomen-test.nl adviseert u burnout-symptomen-test.nl en de disclaimer en de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

4. Doel burnout-symptomen-test.nl

burnout-symptomen-test.nl beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over beveiligingsproducten in de breedste zin des woords. Op de door burnout-symptomen-test.nl aangeboden producten zijn de voorwaarden van burnout-symptomen-test.nl van toepassing. Op de producten en diensten die in de shop (mede) door partners van burnout-symptomen-test.nl worden aangeboden zijn de Voorwaarden van de desbetreffende partner meestal aanvullend van toepassing (lees hiervoor de Algemene Voorwaarden van burnout-symptomen-test.nl). Bij de bestelling van gecombineerde pakketten via burnout-symptomen-test.nl zijn de voorwaarden van burnout-symptomen-test.nl respectievelijk van haar partners gecombineerd van toepassing, naar gelang het door burnout-symptomen-test.nl of haar partner geleverde deel van het pakket. burnout-symptomen-test.nl streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel burnout-symptomen-test.nl de informatie op burnout-symptomen-test.nl met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

5. Hyperlinks

burnout-symptomen-test.nl kan hyperlinks naar websites van partners van burnout-symptomen-test.nl en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. burnout-symptomen-test.nl is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat burnout-symptomen-test.nl deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.

6. Eigendom

Alle rechten op burnout-symptomen-test.nl en alle informatie op deze website berusten volledig bij burnout-symptomen-test.nl, haar partners en adverteerders. burnout-symptomen-test.nl behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van burnout-symptomen-test.nl, haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina's van burnout-symptomen-test.nl geldt: copyright 2013 burnout-symptomen-test.nl, Nederland.

7. Informatie

burnout-symptomen-test.nl en de hierinopgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina's van burnout-symptomen-test.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die vanburnout-symptomen-test.nl Het is niet toegestaan informatie die van burnout-symptomen-test.nl wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaarmaken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

8. Gebruiksrecht

burnout-symptomen-test.nl verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan burnout-symptomen-test.nl te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze disclaimer of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze disclaimer, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om burnout-symptomen-test.nl te kunnen raadplegen of burnout-symptomen-test.nl in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om burnout-symptomen-test.nl te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door burnout-symptomen-test.nl worden ontsloten. Bovendien is het verboden burnout-symptomen-test.nl - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van burnout-symptomen-test.nl voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

9. Beveiliging

burnout-symptomen-test.nl spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.

10. Plaatsing berichten

De berichten die de bezoeker van burnout-symptomen-test.nl achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van burnout-symptomen-test.nl te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. burnout-symptomen-test.nl staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. burnout-symptomen-test.nl is ten allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.

11. Aansprakelijkheid

burnout-symptomen-test.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van burnout-symptomen-test.nl, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op burnout-symptomen-test.nl of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf burnout-symptomen-test.nl, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om burnout-symptomen-test.nl te kunnen raadplegen, tenzij en voorzover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van burnout-symptomen-test.nl

12. Conversie

Indien enige bepaling uit deze disclaimer nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

13. Verkoop producten

Voor de verkoop van producten op burnout-symptomen-test.nl gelden de genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige disclaimer zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van burnout-symptomen-test.nl worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Roermond.